Skocz do treści

Joanna Czernicka – Kancelaria Adwokacka

biuro@kancelaria-czernicka.pl

+48 663 595 920

.

USŁUGI

Twój sukces. Nasze zaangażowanie.
Profesjonalne wsparcie dla biznesu.

Jesteśmy kancelarią prawną koncentrującą się na potrzebach biznesowych naszych Klientów.

Specjalizujemy się w dziedzinach prawa istotnych z punktu widzenia prowadzenia nowoczesnego biznesu – prawie spółek i prawie handlowym, prawie umów, prawie gospodarczym, prawie własności intelektualnej, prawie nowoczesnych technologii, prawie cywilnym i prawie nieruchomości, obsłudze prawnej projektów finansowanych ze środków publicznych, współpracy nauki z biznesem, transferze technologii i innowacji oraz komercjalizacji wyników prac B+R.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie merytorycznym, opartą na rzetelnej wiedzy, bogatym doświadczeniu oraz znajomości realiów współczesnego biznesu. Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w obsłudze biznesu, osób prywatnych, jednostek sektora finansów publicznych, jednostek naukowych, start-up’ów, uczelni wyższych, centrów transferu technologii, a także w branży nieruchomości.

Obsługa prawna biznesu
oraz zakładanie i rejestrowanie spółek

Kancelaria świadczy obsługę prawną dla przedsiębiorstw, tak aby mogły się skoncentrować na tym co najważniejsze – na rozwoju biznesu.

Bieżąca obsługa przedsiębiorstw krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorstw działających w Polsce na każdym etapie działalności

Doradztwo w procesie zakładania i rejestrowania spółek, ich przekształcania i likwidacji

Kompleksowa obsługa prawna w języku angielskim procesu wprowadzania zagranicznych firm na polski rynek – zakładanie i rejestrowanie spółek, organizowanie ich działalności, wsparcie w wyborze tworzenia struktur prawnych przedsiębiorstw, negocjowanie umów, reprezentacja przed polskimi urzędami i rejestrami

Obsługa organów spółek, w tym bieżące doradztwo korporacyjne, m.in. w zakresie przygotowywania projektów uchwał, porozumień wspólników, umów o współpracy

Opracowywanie projektów statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i ich organów

Pełna obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy - obsługa prawna w zakresie bieżącej działalności gospodarczej, w tym obsługa transakcji handlowych, udział w negocjacjach, przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych

Przygotowywanie programów opcyjnych dla pracowników i kadry zarządzającej spółek

Reprezentacja w ramach postepowań przed urzędami, organami, KRS oraz sądami

Start-up’y

wsparcie prawne na każdym etapie działalności, począwszy od tworzenia start-up’u, aż po jego funkcjonowanie i rozwój

dobór odpowiedniej formy prowadzenia biznesu, wsparcie w procesie tworzenia struktury organizacyjnej

przygotowanie umów, w tym umów inwestycyjnych, aktów założycielskich, umów wspólników

rejestracja działalności gospodarczej, w tym rejestracja spółek, reprezentacja przed KRS

wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla start-up’u, w tym ze środków publicznych, jak i ze środków prywatnych

wsparcie w ochronie marki i know-how

bieżąca obsługa korporacyjna i bieżące wsparcie prawne w działalności start-up’u, w tym tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących inicjatyw biznesowych start-up’ów, a także umów związanych z ich bieżącą działalnością

Własność intelektualna i prace B+R

Obsługa prawna w zakresie prawa autorskiego i prawa pokrewnego, w tym tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów o przeniesienie praw autorskich i umów licencyjnych na korzystanie ze wszystkich rodzajów utworów

Doradztwo prawne w zakresie ochrony wizerunku i dóbr osobistych

Prawna ochrona marki: rejestracja znaków towarowych, oraz tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów o przeniesienie znaków towarowych, a także ocena ryzyka związanego z naruszeniem praw ochronnych na znaki towarowe

Wzory przemysłowe, wynalazki (patenty) i wzory użytkowe: tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów o przeniesienie praw do wzorów i wynalazków (patentów), umów licencyjnych i innych

Reprezentacja w sporach w zakresie naruszenia praw autorskich lub pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, w szczególności wzorów oraz wynalazków (patentów)

Wsparcie prawne w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji, w szczególności w ramach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, podobieństwa produktów lub oznaczeń bądź nieuczciwego posługiwania się renomą marki przez inny podmiot

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie komercjalizacji innowacji i wyników prac B+R, zarówno na rzecz przedsiębiorstw, jak i naukowców oraz centrów transferu technologii – wsparcie procesu powstawania spółek typu spin-off oraz spin-out, tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów oraz innych dokumentów w procesie komercjalizacji, przygotowywanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych

Umowy i opinie prawne

Sporządzanie projektów umów w zależności od potrzeb Klientów,

Weryfikacja i modyfikacja umów pod kątem ochrony interesów Klienta i ryzyk prawnych,

Negocjowanie umów

Przygotowywanie ogólnych warunków umów, ogólnych warunków świadczenia usług, regulaminów oraz wzorów umów

Weryfikacja procesu realizacji umów, w tym doradztwo związane z wykonywaniem umów, minimalizacją ryzyka sporu w trakcie ich realizacji

Przygotowywanie aneksów do umów oraz cesji praw i obowiązków umownych

Dochodzenie roszczeń związanych z wykonywaniem umów oraz rozwiązywanie sporów

Przygotowywanie opinii prawnych

Nowoczesne technologie i branża IT

Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie tworzenia, wdrażania i obsługi oprogramowania i aplikacji mobilnych

Tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów o wykonanie i wdrożenie systemów IT, umów serwisowych i utrzymaniowych, umów outsourcingowych, o zapewnienie ustalonego poziomu świadczenia usług (SLA) oraz licencyjnych na oprogramowanie

Rozwiązania prawne dla niestandardowych produktów informatycznych, nowoczesnych technologii

Przeprowadzanie audytów prawnych rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii

Konsultacje prawne oraz tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów w zakresie działalności firm i osób związanych ze sztuczną inteligencją (AI), Internetem rzeczy (IoT)

E-COMMERCE

Doradztwo prawne w zakresie handlu i usług internetowych

Projektowanie regulaminów, umów, procedur reklamacji

Przeprowadzanie audytów prawnych stron internetowych oraz sklepów internetowych

Doradztwo prawne w zakresie prawa konsumenckiego, w tym udział w sporach konsumenckich

Pomoc prawna w zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji w Internecie​

Nieruchomości i prawo administracyjne

Obsługa prawna transakcji na rynku nieruchomości, w tym kompleksowe doradztwo prawne oraz obsługa procesu zbywania i nabywania nieruchomości, badanie stanu prawnego nieruchomości, przygotowywanie i negocjowanie umów i innych dokumentów w ramach transakcji

Doradztwo prawne w procesie zarządzania nieruchomościami, w tym tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów o zarządzanie nieruchomościami

Doradztwo prawne w toku korzystania z nieruchomości, w tym tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu nieruchomości oraz umów dzierżawy i innych umów dotyczących korzystania z nieruchomości, bieżące doradztwo przy wykonywaniu umów dotyczących nieruchomości, doradztwo przy ustanawianiu służebności i ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach

Obsługa prawna procesu budowlanego, w tym tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów z projektantami, wykonawcami, o zastępstwo inwestycyjne, nadzór inwestorski, bieżące doradztwo w toku realizacji umów

Wsparcie w procesie uzyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych w toku procesu budowalnego, w tym decyzji o warunkach zabudowy (WZ), decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę oraz pozwoleń na użytkowanie

Reprezentacja przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi​

Energia odnawialna

Wsparcie prawne w toku procesów inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE), w tym doradztwo w procesie uzyskiwania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, decyzji o warunkach zabudowy (WZ), decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie oraz wsparcie w procesie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie niezbędnych wniosków oraz umów o roboty budowlane, tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów w procesie inwestycyjnym w OZE, w szczególności umów przedwstępnych, umów sprzedaży, umów dzierżawy, umów o roboty budowlane

Reprezentacja przed organami administracji i sądami w procesie inwestycyjnym w OZE - sporządzanie opinii prawnych w zakresie regulacji prawnych związanych z sektorem OZE

Sporządzanie opinii prawnych w zakresie regulacji prawnych związanych z sektorem OZE

MEDIACJE I SZKOLENIA

Wsparcie w procesie rozwiązywania sporów drogą negocjacji przedsądowych i mediacji, w szczególności w sprawach gospodarczych​

Na indywidulane zlecenia Klientów przeprowadzamy również szkolenia z zakresu specjalizacji Kancelarii, w szczególności w zakresu prawa własności intelektualnej.

Jak możemy Ci pomóc?
Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu.
Skontaktuj się z nami!